قطع پای دیابتی(عکس)

موضوع: عکس ترسناک و دلخراش

تصاویر اندام تحتانی قطع شده بیمار دیابتی به دنبال زخم درجه 5 پای دیابتی.ادامه مطلب