دختر 11 ساله چینی که در کمرش دست دارد !
ختر ۱۱ ساله چینی به دلیل وجود توده ای شبیه به دست یک انسان در پشت کمرش تحت عمل جراحی قرار گرفت.

دختر 11 ساله چینی که در کمرش دست دارد ! www.taknaz.ir

پزشکان چینی پس از معاینه این دختر از وجود این توده بر بدن او شوکه شدند چرا که شبیه به دست انسان است و دو انگشت هم دارد.