به نظر شما اگر کسی تو این دهکده زندگی کنه چند سال عمر می کنه؟

خیلی زیباست !!!!!!!!!!!!!!!!!!!


oooof

oooooooooooooo


111111111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ooooooooooOOOOoooooooo