جسد مردی ۵۴ ساله پس از گذشت یکسال از زمان مرگش ، توسط ماموران سازمان آتش نشانی دزفول کشف شد.
 
 
 
 
 


 
 
 
کشف جسدی در دزفول پس از یکسال