موضوع: عجیب و جالب

اولین تصویر مربوط به عمل جراحی توده بزرگ ابتدای روده بزرگ است که مجبور به 

خارج کردن تمام روده بزرگ شدیم .(توتال کولکتومی)****************************************************

تصاویر مربوط به عمل جراحی توده بزرگ گردن خانم 70 ساله که بعلت بزرگی و نقص پوستی

 ایجاد شده،با کمک پیوند پوست محل عمل ترمیم شد.****************************************************
تصاویر مربوط به عمل جراحی توده سرطانی ریه که بعلت انتشار به جدار قفسه سینه مجبور به 

برداشتنقسمتی از جدار و دنده ها شدیم . در نهایت بوسیله مِش جدار را ترمیم نمودیم.


undefined
**********************

تصویر مربوط به عمل جراحی تیرویید بزرگ که قسمتی از آن در خلف جناق قرار گرفته بود***********************

تصویر مربوط به انتشار (متاستاز) سرطان اعضای دیگر بدن به ریه