موضوع: عکس ترسناک و دلخراش

اولین تصویر مربوط به عمل جراحی توده بزرگ تیرویید است که اولین عمل مستقل

 تیرویید اینجانب نیز میباشد .

 تصویر مربوط به عمل جراحی کیسه صفرا مملو از سنگ خانم 60 ساله


*****************************

 تصویر مربوط به استئو میلیت (عفونت استخوان ) بر اثر دیابت که منجر به قطع عضو خواهد شد .

*****************************

 تصویر مربوط به عمل جراحی سرطان روده بزرگ . به اتساع روده بزرگ بر اثر انسداد به علت تومر توجه کنید .

*****************************

 تصاویر مربوط به عمل جراحی ایسکمی مزانتر (عدم خونرسانی ) که باعث سیاه شدن روده شده است.


*****************************

 تصاویر مربوط به عمل جراحی کیست هیداتید ریه چپ بیمار 24 ساله .به حفره باقیمانده در ریه در تصویر آخر 

توجه کنید.

undefined